KIRJOITTAJAKUTSU/CALL FOR PAPERS

Scroll down for English version.

Kuriositeettikabi.net hakee artikkeleita kevään 2020 numeroon teemalla Museot ja valokuva. Deadline artikkeleille on 31.3.2020.

Valokuvan historiallinen merkitys museotyössä käytettynä välineenä on ollut valtava, ja valokuvaa on totuttu ajattelemaan myös itsessään eräänlaisena museona. Sekä valokuvat että museot toimivat säilyttäen, siirtäen ja kommunikoiden: molempien avulla mennyt on läsnä nykyhetkessä, ja nykyhetkestä käsin voidaan siirtää tietoa tuleville katsojille ja kokijoille. Tänä päivänä museot ovat uusien mahdollisuuksien edessä valokuvan teknologisen kehityksen myötä. Fotogrammetrian keinoin voidaan luoda kolmiulotteisia malleja museoesineistä,  virtuaalinen ja lisätty todellisuus mahdollistavat täysin uudenlaisia museokokemuksia, ja sosiaalinen media ja valokuvien jakaminen on luonut uuden ulottuvuuden museoiden yleisötyölle. Toisaalta tästä aiheutuu myös uusia haasteita, kuten jatkuvaa koulutustarvetta museoiden henkilökunnalle sekä eettisiä kysymyksiä liittyen esimerkiksi tekijänoikeuksiin. Miten nämä muutokset näkyvät käytännön museotyössä? Millaisia valokuvat ovat museoesineinä, nyt ja ennen? Millaiseksi muodostuu museoiden ja valokuvan yhteinen tulevaisuus?

Teema on suuntaa-antava, ja aiheita myös teeman ulkopuolelta voi tarjota. Esimerkkejä lehteen sopivista kirjoituksista ovat arvostelut erilaisista museoista, näyttelyistä ja kirjoista, kirjoitukset esimerkiksi työharjoittelun aikana opituista ja koetuista asioista sekä lyhennelmät tieteellisistä artikkeleista tai kannanotot museoalan ajankohtaisiin aiheisiin.

Kuriositeettikabi.net on Turun yliopiston museologian ainejärjestön, Museion ry:n, ylläpitämä verkkolehti, joka käsittelee kaikkea museomaailmaan liittyvää. Kuka tahansa on tervetullut kirjoittamaan lehteen! Kirjoittaa voi sekä suomeksi että englanniksi.

Lehden suunnittelun kannalta toivomme, että artikkelien aiheista kerrotaan toimitukselle etukäteen. Tutustu myös yleisiin kirjoitusohjeisiin.

Artikkelit ja yhteydenotot voi lähettää osoitteeseen: kuriositeettikabinetti@gmail.com

//

Kuriositeettikabi.net is calling for papers for the spring 2020 number with the theme Museums and Photography. Deadline for articles is 31.3.2020.

The historical significance of photography as a medium used in museum work has been substantial, and photography itself has also been thought of as a kind of museum. Both photographs and museums operate by preserving,  relocating and communicating: they both bring the past into the present and enable the passing on of information from the present to the future. Today museums face new opportunities brought on by the technological advancements in photography. Photogrammetry makes it possible to create 3D-models of museum objects, virtual and augmented realities enable completely new museum experiences, and social media and photo sharing have created a whole new dimension to audience development and engagement. On the other hand, this also causes new challenges,  such as an ongoing need for education for museum staff, and ethical questions related to copyrights for example. How do these changes become visible in museum practices? What characterises photographs as museum objects, now and before? What will the joint future of museums and photography look like?

The theme for the issue is only a guideline and you are more than welcome to offer articles outside the theme.  For example articles that fit into the issue are reviews of different museums, exhibitions or books, stories about what you have learned and experienced during time spent in training in a museum as well as summaries of scientific articles or for example writing a comment or taking a stand in some current hot topic that is being discussed in the field.

Kuriositeettikabi.net is an online publication regarding museum studies and all museum related topics. It is run by Museion ry, the student association of museology at the University of Turku and at the Åbo Akademi. Anyone who is interested in museums is welcome to write an article for the issue. You can write in English or in Finnish.

We wish that the writers will be in contact with the editor beforehand and inform what they are going to write about as it helps with the planning of the next issue. Please read also the general guidelines for writers.

You can send finished articles, ideas of articles and contact the editors via e-mail: kuriositeettikabinetti@gmail.com